หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  
"เศรษฐกิจดี สังคมดี การคมนาคมสะดวก การศึกษาทันสมัย สุขอนามัยสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
     

เศรษฐกิจดี เป็นตำบลที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มรายได้ของประชาชน เช่นจัดให้มีการอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มอาชีพในตำบล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของราษฎร สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
     

สังคมดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนได้รับการดูแล และร่วมกันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผูกมิตร สมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้าน
     

การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ให้มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
     

การศึกษาทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป เยาวชนในตำบลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีความรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน
     

สุขอนามัยสมบูรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสุขอนามัยที่สมบูรณ์ของราษฎรในตำบล
     

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ มีระบบจัดการมลพิษอย่างถูกวิธี
 
 

ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุน กลุ่มอาชีพในตำบล บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรวมทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สะดวกทั่วถึง

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขให้เพียงพอทั่วถึง

กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย