หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 

วัด จำนวน 6 แห่ง
 

วัดวังโพรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดทุ่งยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดเขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดวังขวัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดหนองมะดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 

สำนักสงฆ์วัดป่าเขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์วัดป่าเทพรักษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์วัดป่าน้ำทรัพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 

โรงเรียนบ้านวังโพรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านเขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง
 
 

รพสต.ประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 

รพสต.วังโพรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

รพสต.ทุ่งยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ100
 

ที่พักสายตรวจประจำตำบล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
จำนวน 1 แห่ง