หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangpikul.go.th/or... โครงสร้างองค์กร
1.โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
2.โครงสร้างส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangpikul.go.th/bo... https://www.wangpikul.go.th/st... https://www.wangpikul.go.th/st... https://www.wangpikul.go.th/st... https://www.wangpikul.go.th/st... https://www.wangpikul.go.th/st... ผู้บริหารในฝ่ายการเมือง
ข้าราชการประจำ หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangpikul.go.th/pr... อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7)พ.ศ.2562
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangpikul.go.th/pr... แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangpikul.go.th/co... ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangpikul.go.th/pr... https://www.wangpikul.go.th/pr... ข้อบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangpikul.go.th/we... https://www.wangpikul.go.th/we... กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/wangp... Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangpikul.go.th/pr... ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล Privacy Policy
 
  (1)     2      3      4      5