องค์การบริหารส่วนตำบล วังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก